AFA'nın amaçları tüzüğümüzde maddeler halinde belirtilmiştir. Öncelikli amaçlarımız ve izleyeceğimiz yöntem ise çalışma programımızda şöyle belirlenmiştir :

ÇALIŞMA PROGRAMI

  • Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki her fırsatta yöneticilerimiz varlık nedenimizi unutmamalıdır. Bu neden, Alevi kimliği  ve bu kimliği yaratıp yaşatantarihi, kültürel, inançsal ve örgütsel varlığımızdır.
  • Alevilik, içindeyaşadığı toplumların her türlü baskıcı ve dayatmacı yok etme politikalarından dolayı saklanmak zorunda kalmıştır. Bundan  dolayıda bu kültür ve inançlardan etkilenmiş, hatta bazen zorunlu olarak   onlara benzemeye çalışmış, ancak gizlenmeyi başararak, kendi inanç ve
  • kültürünü bu günlere taşıyabilmiştir.

Aleviliği bir başka dinin farklı bir yorumu gibi göstermek doğru değildir.Alevilik kendine özgü tanrı anlayışı (Enel-Hakk), inanç kurumu (Cemevi), ritüelleri (Cem, Semah, saz, düvaz, yası Muharrem, aşure, müsahiplik, görgü vs.) olan bir inançtır.

Alevi kimliğinin bu genel tanımı etrafında birleşmeli ve ortak değerlerimizi yaşatabilmek için her bölgede mutlak inanç kurumlarımızı (Cemevleri) yaratmalıyız.

  • Dedelik kurumunu canlandırmalı ve işlerlik sağlamalıyız
  • Hakka yürüyen canlarımızı alevi erkanına göre uğurlamalıyız.
  • Gençlerimize saz, semah düvaz gibi değerlerimizi öğretmeliyiz.
  • En kısa zamanda ortak bir basın-yayın aracı yaratmalıyız, var olan basın-yayın araçlarını daha etkili kullanmalıyız. (Web-page, radyo, dergi, gazete vs.)
  • Geleneksel ve inançsal günlerimize ortak bir zaman ve düzen sağlamalı farklı görünümlere uzun vadede son vermeliyiz.

Bunları özetlersek

Cemlerimiz, Yası Kerbela ve aşure, 2 Temmuz sivas şehitlerimizi anma, Hacı Bektaş Veli Lokması,   Abdal Musa Şenlikleri,   12 hizmet ve cenaze hizmetleri diyebiliriz.          

AFA, öğretimize uygun olarak her ulusa ve üyelerimizin etnik kimliklerine saygı duyar, her ırkçı akıma karşı çıkar. 73 millete bir nazarla bakmak bizim ilkemizdir. Ulusal kimliğinden dolayı hiç kimse çıkar sağlayamaz veya zarar göremez. Örgütlerimiz için ölçü, üyelerimizin doğrudan Alevilik ile ilgili düşünce ve davranışlarıdır. Örgütlerimizde yol büyüklerimizin resimleri ve yol gösterici sözleri yer almalıdır.

Türkiye bayrağı, Türkiye'yi temsil eden bir semboldür ve Alevi-Bektaşiler de dahil diğer inanç guruplarınında resmi bayrağıdır. Türkiye vatandaşı olarak bayrağa saygı duyarız ve bu saygıyı bütün bayraklara duyarız. Cemlerimizde ve toplantılarımızda ulus sembolü olan bayraklar geçmiştede   yer almamıştı bu günde yer almamalıdır.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucu önderi olmakla birlikte bir İnanç önderi değildir.Atatürk döneminde şeriata ve emperyalizme karşı verilen mücadeleye ve Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkarken eksiklik ve yanlışlıkları göz ardı edemeyiz.

Yurdunu ve ülkesini seven, ancak siyasi iktidarların yanlışlarının da karşısında olan Aleviler için Türkiye bayrağı ve Atatürk resiminin derneklerimize veya federasyonumuza asılmaması örgütlerimizi birleştiren yada ayrıştıran bir kıstas yada tartışma konusu olamaz.

Genel Yönetim Kurulumuz (GYK) şu andaki AKM 'lerdeki uygulamaya müdahale etmeyecektir. Ancak Aynı anlayışı AKM   üye ve yönetimleri de GYK 'muza gösterecektir.

Her AKM'nin ve Federasyonun görev ve yetkileri açık ve net olarak tüzük ve programında bellidir. Genel siyasi ve inançsal konular AFA, bölgesel konular AKM 'ler bünyesinde ele alınmalıdır. Her kurum kendi yetki alanı dışına çıkmamalıdır.

Şu andaki AKM'lerdeki uygulamaya genel olarak müdahele edilmemeli, ancak dernek yönetimlerinin yetkileri bölgesel olarak sınırlandırılmalıdır. Alevileri ilgilendiren konularda ayrı düşülmesi halinde federasyonun kararı geçerli olmalıdır.

Şimdilik Federasyonumuza katılmayan örgütlerimizle ilişkilerimiz devam etmeli ve onlarıda birliğe ikna etmeliyiz. Zaten şimdiki ayrılık nedenleri tamamen kişisel ve Aleviliği ilgilendirmeyen konulardır.

Federasyonumuz bir üst kuruluş olarak toplumumuzu hakları ve görevleri konusunda bilinçlendirmeli, onları   hem Avustralya Federal ve Eyalet hükümetleri hemde Türkiye Cumhuriyeti nezdinde temsil etmelidir.

Federasyonumuz her türlü sivil toplum örgütü ve hükümetlerle ilişkilerini sürdürmeli ve Alevileri en yüksek seviyede temsil etmelidir.

Yukarıda belirtilen kural ve kararlar bu güne kadar yapılan toplantılarda kurum temsilcilerimizin üzerinde anlaşma sağladığı konulardır. Program taslağımız ve kararlarımız  kurultayımızda tartışılarak kesinleştikten sonra seçilecek Genel Yönetim Kurulu tarafından uygulamaya konulacaktır

Sonuç olarak,

Avustralyada yaşayan Alevi-Bektaşiler olarak, örgütlerimizin ortak bir irade etrafında birleşmesini kutluyoruz.   Helede Alevilik konusunda kesin ve net ilkeleri olan, kendi kimliği ve temelleri üzerinde yükselen bir oluşumun sağlanması hepimize güven veriyor, yol gösteriyor.

Bu tarihi olayın yaratanı ve tanığı olmak hepimize gurur ve onur veriyor. Başarılarımızın devamı için bundan sonra yapmamız gereken, birbirimize güvenmek, örgütlerimize güvenmek, kendi gücümüze güvenmektir.                    

Unutmayalım YOL cümleden uludur. Eksik ve yanlışlarımıza karşı elbette acımasız   olmalıyız. Ancak, sorunlarımızı tartışırken yapıcı olmalı ve kendi içimizde yapmalıyız. Her halükarda kol kırılıp yen içinde kalmalıdır.

Şimdiden Kurultayımızı bu coşku ve sevinçle selamlıyor ve Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonumuza başarılar diliyoruz.


Yolunuza dizinizle değil kalbinizle baglanın,

Pir Haci Bektasi Veli

Bu sitenin tasarımı, web sunucusu hizmeti ve bakımı Nous Information Technology tarafından yapılmaktadır.
Copyright © 2008 - 2010 Tüm Hakları Saklıdır.