AFA TÜZÜK BÖLÜM BAŞLIKLARI
 1.Federasyonun adı, yeri ve mali yılı
 2.Federasyonun Amaçları
 3.Kamuyararlılığı
 4.Üyelik
 5.Onursal üyelik
 6.Üyeliğin dondurulması
 7.Üyeliğin son bulması
 8.AFA'nın Organları
 9.Genel Kurul (Kurultay)
10.Kurultay'ın görevleri
11.Olağanüstü Genel Kurul
12.Genel Yönetim Kurulu
13.Genel Yönetim Kurulu´nun yetkileri
14.Genel Yönetim Kurulunun karara varması
15.Denetleme Kurulu
16.Disiplin Kurulu
17.İnanç Kurulu
18.Tüzük Değişikliği
19.AFA'nın gelirleri
20.AFA'nın feshi
21.Geçici Madde


AFA
Alevi Federation of Australia | Avustralya Alevi-Bektasi Federasyonu
Tüzük


1 - Federasyonun adı, yeri ve mali yılı

Federasyon "Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu" (Alevi Federation of Australia) (AFA) adını taşır.

 Kısa adı  AFA dır.

Federasyonun merkezi    Melbourne'dur
Adres. :   28-32 Williams Rd. North Coburg 3058 VICTORIA
Federasyon  Avustralya dernekler siciline kayıtlıdır.

Federasyonun Mali yılı takvim yılıdır. (31 Aralık)

Bölüm listesine git...
2 - Federasyonun Amaçları

Federasyon Alevi-Bektaşi inanç ve kültürünün erozyonuna ve asimilasyonuna karşı kurulan ve mücadele eden örgütlenmeleri bir araya getirerek. ortak bir duruş sergilemek ve Alevilerin ortak bir kimlik ve irade oluşturmasında aktif rol oynamaktır. Avustralyadaki Alevi-Bektaşi kurumlarını bir çatı altında birleştirerek onların daha aktif ve ahenkli çalışmalarını sağlamak ve denetlemektir.

 1. AFA, Program faaliyetlerini Avustralya Federal yasalarına  göre yürüten demokratik bir kitle örgütüdür.
 2. AFA,  "üye",  (Alevi Kültür Merkezi) çıkarlarını üçüncü şahıslara,  tüzel kişilere, kamu tüzel kişilere ve şahışlara - karşı korur. Alevi inancını ve Alevi kültürünü tanıtma doğrultusunda çaba harcar. AFA Avustralya anayasasına göre kamu kurumu statüsünü elde etmek için çaba harcar.
 3. AFA, üyelerine, Alevi-Bektaşi inancı, kültürü ve felsefesi doğrultusunda Cemevi, Morg,  kütüphane vs. açmalarında yardımcı olur. 
 4. AFA, üyelerini değişik inanç ve kültürlerden, değişik etnik kökenden insanlarla birlikte barış içinde yaşamalarına teşvik eder. AFA tüm toplum bireylerinin eşit haklara sahip olmalarını ve eşit muamele görmelerini savunur.
 5. AFA, üyelerinin inançsal, kültürel ve sosyal alanda ihtiyaçlarını karşilamaya yardimci olur. AFA,  Alevilerin kendi inanç ve kültürünü koruyarak Avustralyanın çokkültürlü yapısına uyum sağlamalarında yardımcı olur.
 6. AFA, Alevi gençlerinin Alevi  inancı, öğretisi ve kültürü doğrultusunda laik,         demokratik, çağdaş değer ve düşüncelerle yetişmeleri için çaba harcar, sportif faaliyetlerde yardimc ı olur.
 7. AFA,  çevre koruma çalışmalarını destekler. AFA, Alevilerin kültürel benliklerini korumaya ve Alevi-Bektaşi inancı temsilcilerini, Dede, Ana Zakir ve buna benzer kişileri yetiştirmeye desteklemeye yönelik çalışmalar yapar.
 8. AFA, Alevi-Bektaşi kültürünün yaşaması, yaygınlaşması ve araştırılması için kadın ve gençlik konularında yapılan çalışmaları destekler. Ayrıca Basın-Yayın ve diğer alanlar için komisyonlar kurar. Alevi inancının, geleneklerinin ve tarihinin ortaya çıkarılması için bilimsel araştırma ve incelemeler yapar. Bu amaçlar doğrultusunda kurum ve kurullar kurar. Ayrıca bu doğrultuda konferanslar, kurslar, seminerler, paneller, basın toplantıları düzenler ve yayınlarda bulunur.
 9. AFA, üyelerinin ve üye derneklerin cenaze erkanını düzenlemede yardımcı olur. AFA inanç kurulu aracılığıyla belirlediği kuralların yaşama geçmesini denetler ve Hakk'a yürüyen canların Alevi erkanına göre yolculanmasını sağlar.
 10. AFA, çalışmalarında insan haklarını ve Avustralya´da geçerli yasaları, bunlar evrensel insan haklarına ters düşmedikce temel alır. AFA'ın diğer temel düsturu da insanın dokunulmazlığı ve kadın erkek eşitliğidir. AFA, devletten tam bağımsız kalarak inanç özgürlüğünün uygulanmasından yanadır.
 11. AFA, hayırseverliği destekler. Özellikle yaşlıların bakımına, çocuk eğitimine, gençlik çalışmalarına ve bakıma muhtaç,  yersiz yurtsuz kişilere ve mağdur gruplara yönelik çalışmalar yapar. Ayrıca Alevi-Bektaşi inancı doğrultusunda, Avustralya  kurumlarında (hastaneler, hapishaneler v.b.) inançsal hizmet vermeye çalışır. 
 12. AFA, Manevi olarak Hacı Bektaş Dergahını Alevi-Bektaşilerin önemli bir inanç merkezi kabul etmekle birlikte, diğer ocaklarımızı ve inanç önderlerimizi yadsımaz.  Türkiye´de ve Dünyanın diğer ülkelerindeki Alevi-Bektaşi örgütleriyle ortak hareket etmeye  çalışır. Ayrıca ileride Alevi örgütleriyle birlikte kurulabilecek, Alevilerin Dünyada ortak bir irade oluşturmalarına katılır,  yardımcı olur ve destekler.   
 13. AFA, Alevi inancının Türkiye´de, anayasal çerçevede yasal hak olarak kabul edilmesi ve bu hakkın korunması için çalışmalar yapar.
 14. AFA ,kendi amaçlarını destekleyen diger kurumlara üye olabilir. Avustralya,  Turkiye ve Avrupa'daki  Alevi krumlarının genel çıkarları ilkesi içinde diğer siyasi birliklerle ortak çalışmalar yapabilir.
 15. AFA, Alevi kültür ve inancinin, farkli inanç ve kültürlerle diyalog içinde olmasına yönelik çalismalar yür

Bölüm listesine git...
3 - Kamuyararlılığı

 1. AFA, vergi muafiyeti yönetmenliğine uygun olarak inançsal alanlarda karşılıksız yardım ve kamu yararına amaçlar güder. 
 2. AFA, çalışmalarını kar amacı gütmeden yürütür. (Salt kendi ekonomik çıkarlarını ön plana alan amaçlar gütmez).
 3. AFA, mal varlığı ve bütçesi yalnız tüzüğe uygun amaçlar için kullanılabilir. Federasyon üyeleri, üye sıfatı ile federasyon gelirlerinden pay alamazlar. Üyeler, ayrılma veya AFA ´in feshi durumunda AFA varlığından kendi ödedikleri aidatları ve bağışları geri isteyemez veya diğer bir hak iddia edemezler.
Bölüm listesine git...

4 - Üyelik

 1. Avustralya'da dernekler siciline kayıtlı olan, AFA ´in tüzük ve programını kabul eden, çalışmalarda bulunan ve uygulayan her Alevi Kuruluşu  AFA´ya üye olabilir. AFA´ya üyelik için başvuran dernekler, AFA´nın tüzüğüne ve amaçlarına ters düşebilecek tüzük maddelerini değiştirmek zorundadırlar. AFA´ya üye derneklerin üyeleri aynı zamanda AFA ´nın doğal üyesidirler.
 2. Her dernek kendi yönetim kurullarının kararı, kendi tüzüğü ve üye listesi ile AFA´ya yazılı olarak üyelik için başvurabilir. 
 3. AFA Genel Yönetim Kurulu, yazılı başvuruyu inceler ve en geç üç ay içerisinde karara varır.
 4. AFA Genel Yönetim Kurulu´nun üyelikle ilgili kararına yalnızca üye dernekler gelecek ilk kurultayda itiraz edebilirler. Üyeliğin reddi halinde red edilen AKM'ye kendini savunma hakkı verilir. Kurultay kararı bağlayıcıdır. AFA ´ya üye derneklerin, AFA nın tüzükte belirtilen amaçlarını destekleme, prensiplerine uyma ve organlarının aldığı kararları yürürlüğe geçirme yükümlülüğü vardır. Özellikle üye aidatlarını ödemek ve güncel üye listelerini AFA ´ya bildirmek zorundadırlar. Yılık aidat miktarı ve ödeme koşulları kurultayca saptanır. 
 5. Üye dernekler ve üyeleri, Kurultay veya Genel Yönetim Kurulundan onay almadan, Genel Yönetim Kurulu´nun yetki ve sorumluluğuna girebilecek konularda yönetimin onayı olmadan AFA adına girişimlerde bulunamazlar.
Bölüm listesine git...

5 - Onursal üyelik

 1. AFA ´nın amaçlarını destekleyen her kişi, tüzel kişi ve kamu tüzel kişi AFA ´ya onursal üye olabilir. Üyelikle ilgili kararı AFA Genel Yönetim Kurulu verir.
 2. AFA'ya bağlı  Yönetim Kurulları  uygun gördüğü bir kişinin Genel merkeze onursal  üye olarak kabulunü teklif edebilir. 
 3. Genel Yönetim kurulu karari ile onursal üyeliği kabul edilenlere birer resimli kimlik     verilir.
 4. Onursal üyeler düzenli olarak AFA' nın etkinlikleri hakkında bilgilendirilir. 
 5. Onursal üyelerin Genel Kurulda oy hakları yoktur, söz hakki vardir.
Bölüm listesine git...

6 - Üyeliğin dondurulması

Yıllık üye aidatını mali yıl sonuna kadar neden göstermeksizin ödemeyen üye dernekler, ikaz edilir ve bir ay içerisinde aidatın ödenmesi istenir. Ödememe durumunda  AFA Genel Yönetim Kurulu tarafından üyelik askıya alınır, üye derneğe ve Disiplin Kuruluna bildirilir. Üyelik sorunu sonuçlanıncaya kadar üye dernek delegelerinin seçme, seçilme ve oy hakları yoktur.

Bölüm listesine git...

7 - Üyeliğin son bulması

 1. Bir üye AKM'nin üyeliği, AKM'nin feshi, AKM'nin üyelikten ayrılması veya o AKM nin ihraç edilmesi durumunda son bulur. Üye dernekler, kendi Genel Kurullarından alınan çıkış kararını, AFA  Genel Yönetim Kuruluna, AFA kurultayından en az üç ay önce yazılı olarak bildirmek, ve tüm borçlarını  AFA'a ödemek koşuluyla üyelikten ayrılabilir.
 2. AFA  tüzük ve amaçlarına aykırı davranan üye dernekleri AFA- GYK Disiplin Kurulu´na bildirir. Disiplin Kurulu bu aykırılığı onaylarsa, sözkonusu dernegin üyeliğini dondurabilir. 
 3. Bir üye derneğin üyelikten çıkarılması, en yakın ilk Genel Kurulun onayını gerektirir. Söz konusu derneğin hakları, takip eden ilk AFA Genel Kurulu´na kadar dondurulur. Üyelikten çıkarılması sözkonusu olan dernek, Merkez Disiplin Kurulu´nun bu kararına ilk Genel Kurul toplantısında yazılı olarak itiraz edebilir. Genel Kurul´da alınan karar bağlayıcıdır. 
 4. Üyeliğin son bulmasından sonra, üyelikten çıkarılan dernek AFA ´dan hiç bir hak iddia edemez.
 5. Üyelikten ayrılan AKM, kendi Genel Kuruluna, üyelikten ayrıldığını rapor olarak bildirmesi gerekir. Ayni zamanda, Federasyonun GYK temsilcilerini GK'a davet ederek konu hakkında görüş bildirmelerine olanak sağlar.
Bölüm listesine git...

8 - AFA ‘nın Organları

 1. Genel Kurul
 2. Genel Yönetim Kurulu
 3. Merkez Denetleme Kurulu
 4. Merkez Disiplin Kurulu
 5. Merkez İnanç Kurulu
Bölüm listesine git...

9 - Genel Kurul (Kurultay)

 1. Genel Kurul AFA ´ın en yetkili organıdır. İki yılda bir yapılarak yönetici organlarını seçer. Her yıl bir kere (seçimsiz) degerlendirme Genel Kurulu yapar.
 2.  Kurultay  tarihi en az altı hafta önce üye derneklere yazılı olarak bildirilir. 
 3. AFA'ya  üye dernekler Genel Kurul´da delege ile temsil edilir. Kurultayda  Her  dernek her elli üye için bir delege, 250 üyeden sonra her 100 üye için bir delege ile temsil edilir. Elliden fazla gelen üyeler içinde bir delege hesap edilir. Üye dernekler Genel Kurul´a katılacak delegelerini, Genel Kurul´dan iki hafta önce Genel Yönetim Kurul´una bildirir.
 4. Her derneğin başkanı ve iki Yönetim kurulu üyesi kongrede doğal delegedir.
  • AFA'nın Yönetim ve Denetim Kurullarının asil üyeleri kongrenin doğal delegesidir. Bu üyeler seçme ve seçilme hakkını kongrede tekrar kulanabilmeleri için, AFA üyesi olan bir derneğin yeniden seçilmiş yada atanmış delegesi olmaları gerekir, aksi halde tekrar seçme ve seçilme hakkı yoktur. 
 5. Genel Kurul´a katılacak delegelerin sayısının saptanmasında, üye derneklerin son üç ay içinde yaptıkları ödenti (aidat) esas alınır.
 6. Üyelik aidatlarını ödememiş, en son Genel Kurullarındaki üye listelerini  AFA´a bildirmemiş ve AFA´a karşı Genel Kurullardan çıkan diğer sorumluluklarını yerine getirmemiş derneklerin delegeleri Genel Kurul´da oy ve söz hakkına sahip değildir. 
 7. Genel Kurul´a Delegelerin 51%´nin katılması halinde Kurultay karar yetkisine sahiptir. Aksi taktirde Genel Kurul bir  ay sonra aynı gündem maddeleri ile yeniden toplanır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz.
 8. Genel Kurul, delegelerin arasından Kurultayı yönetecek divan kurulunu seçer. Divan, başkan ve iki yardımcıdan oluşur. Divan, Kurultayı yönetir ve tutanak tutar. Alınan kararları tutanağa yazar ve imzalar. 
 9. Kararlar salt çoğunlukla alınır.
Bölüm listesine git...

10 - Kurultay'ın görevleri

a) Genel Yönetim Kurulu çalışma ve mali raporları, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu raporlarını almak, değerlendirmek, onaylamak veya itiraz etmek.

b) Genel Yönetim Kurulunu aklamak, (ya da aklamamak)

c) Üye aidatlarını belirlemek ve tüzük değişikliği önermek,

d) AFA´ın feshine karar vermek,

e) Genel Yönetim Kurulu´nu ve Denetleme Kurulu´nu seçmek,

f) AFA  tüzüğünün  7 maddesi hakkında karar vermek,

g) AFA çalışmalarında yön gösterici kararlar almak,

h) Genel Yönetim Kurulu´nun, kurultaya sunduğu önergeler hakkında karar almak.

Bölüm listesine git...

11 - Olağanüstü Genel Kurul

Genel Yönetim Kurulu, AFA çalışmaları açısından gerekli gördüğü koşullarda, Kurultay´ı toplantıya çağırabilir. Ayrıca, üye derneklerin delegelerinin 2/3´ün imzaları ile, amaç ve gerekçeleri yazılı olarak bildirilerek Genel kurul toplanır. Olağan Genel kurul için geçerli tüzük hükümleri olağanüstü Genel kurul için de geçerlidir. 

Bölüm listesine git...

12 - Genel Yönetim Kurulu

1.Genel yönetim Kurulu seçimi öncelikle Başkan adayları tarafından hazırlanan listelerle yapılır, Liste olarak aday olmadığı takdirde tek tek aday olan delegeler arasından seçilir. Özellikle Başkan adayı ve Yönetim Kurulu adayları ayrı ayrı oylanarak göreve uygunluguna göre delegeler tarafından yine gizli oylama ve açık sayım ile belirlenir.

Genel Yönetim Kurulu, Kurultay tarafından, 2 yıl için seçilir. Başkan ve 4 asıl, 2 yedek üyeden oluşur. Artı İnanç kurulu Başkanı da Genel Yönetim kurlunun asıl üyesidir.

 1. Genel Başkan
 2. Genel Baskan yardımcısı
 3. Genel Sekreter
 4. Sayman
 5. Halkla ilişkiler ve Örgütlenme sorumlusu
 6. İnanç Kurulu Başkanı

Görevler  :

 1. Genel Yönetim Kurulunun  aldığı kararların uygulanması,  AFA  çalışmalarının düzenli ve sürekli yürütülmesi için ilk toplantısında kendi asıl üyeleri arasından AFA'ın ihtiyacina göre  görev dağılımı yapar.
 2. Avustralya Federal yasaları uyarınca Yönetim Kurulu´nu, Genel Başkan, Genel Başkan Vekili ve Genel Sekreter temsil etme hakkına sahiptir. Genel Başkan tek başına, Genel başkan tarafından atanmadığı takdirde, Genel Başkan Vekili ve Genel Sekreter AFA´yı birlikte temsil etme yetkisine sahiptir.
 3. Genel Yönetim Kurulu, yenisi seçilinceye kadar görevde kalır. 
 4. Genel Yönetim Kurulu´nun yedek üyeleri, Genel Yönetim Kurulu´nun toplantılarına çağrılır. Yedek üyelerin söz hakkı vardır, oy hakkı yoktur.
 5. Seçimden sonraki iki hafta içinde, Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulunu toplar ve AFA  programi dogrultusunda  çalışmaları başlatır.
 6. Genel Yönetim Kurulu üyeleri fahri çalışır. Bu konu, GYK üyelerine, Yönetim Kurulu işleri dışında yaptıkları sürekli çalışmalar için ücret ödemeyi engellemez, bunun kararını yine Genel Yönetim kurulu verir.
 7. İnanç Kurulu başkanı kendi görevinden başka görev yapmamak üzere, Genel Yönetim Kurulu´nun asıl üyesidir. Genel Yönetim Kurulu toplantılarında oy ve söz hakkına sahiptir.
Bölüm listesine git...

13 - Genel Yönetim Kurulu´nun yetkileri

 1. Genel Yönetim Kurulu AFA´nın çalışmalarından sorumludur. Bu görevlerin bazıları  tüzük uyarınca  AFA'nın diğer organlarına da verilebilir.
Genel Yönetim Kurulu´nun görev ve yetkileri  :
 1. Kurultay´ı hazırlamak ve gündemi belirlemek,
 2. Kurultay´ı çağırmak,
 3. Kurultay´ın aldığı kararları yaşama geçirmek,
 4. Ìki Kurultay arasında AFA´nın çalışmalarını yönlendirici kararlar almak ve üye AKM'ler arasında koordinasyonu sağlamak. 
 5. Tüzük gereği verilen görev doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirmek,
 6. AFA´ya eleman almak ve denetlemek,
 7. Kurultay´a  AFA´nın çalışmaları konusunda rapor sunmak,
 8. Tüzükte öngörülen çalışmaların gerçekleşmesi için öneride bulunmak,
 9. AFA´nın finansını gözetmek ve denetlemek,
 10.  AFA'yı,  AFA´ya üye AKM'leri ve  Avustralyada yaşayan Alevileri Avustralya ve Türkiye resmi makamları başta olmak üzere diğer kişi ve kurumlara karşı temsil etmek
 11. Genel Yöne tim Kurulu çalışmaların düzenli yürümesi için görevliler atayabilir. Görev ve yetkilerini GYK belirler.
Bölüm listesine git...

14 - Genel Yönetim Kurulunun karara varması

1. Genel Yönetim Kurulu kararlarını, Genel Yönetim Kurulu toplantılarında alır. Toplantılar Genel Başkan tarafından, olmadığı durumlarda başkan yardımcısı ya da genel sekreter tarafından yönetilir.  Normal planlı toplantıların dışında, Genel Yönetim Kurulu´nu Genel Başkan veya Genel Sekreter yedi gün önce yazılı veya telefonla üyelerine bildirerek toplayabilir.

2. Genel Yönetim Kurulu, üyelerinin en az  dört, Genel Başkan, Genel başkan vekili veya Sekreter üçlüsünden en az birinin toplantıya katılması halinde karar yetkisine sahiptir. Kararlar çoğunlukla alınır. Eşit oy durumunda Genel Başkanin oy şekli 2 (iki) sayilir. Toplantıları Genel Başkan, olmadığı zamanlarda Genel Başkan Vekili veya Genel Sekreter yönetir.

3. Genel Yönetim Kurulu´nun kararları tutanağa geçer ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Tutanaklar saklanır ve yetkisi olmayan kişilere verilmez. Tutanak´ ta toplantının yeri, tarihi, katılanların ismi, alınan kararlar ve oylama sonuçları belirtilmelidir. 

Bölüm listesine git...

15 - Denetleme Kurulu

1. Denetleme Kurulu, Kurultay tarafından, 2 yıl için, gizli oy, açık sayımla seçilir. 3 asıl, 2 yedek üyeden oluşur. Genel Kurul´da en fazla oy alan ilk 3 aday Denetleme Kurulu´na seçilir. Diğer adaylar oy sayısı sıralamasına göre 4.cü yedek üye olurlar. Yedek üyeler, asıl üyelerde eksilme olduğu koşullarda, Kurultay´da aldıkları oy sıralamasıyla, asıl üyeliğe geçer.

2. Denetleme Kurulu yenisi seçilinceye kadar görevde kalır.Yılda en az iki kez  toplanır. Kararlarını çoğunlukla alır. Oylamada çoğunluk sağlanamazsa toplantıyı yöneten oylamayı sonuçlandırır.

3. En fazla oy alan üye ilk toplantıya çağrı yapar. Ìlk toplantıda asıl üyeler arasından 1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 1 Yazman seçilir. Başkan toplantılara çağırır ve yönetir. 

4. Denetleme Kurulu Başkanı, isterse  Genel Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. söz hakkı vardır oy hakkı yoktur. Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Başkan´ına katılmak istediği toplantının yerini ve tarihini bildirir.

5. Denetleme Kurulu, her Kurultay öncesi  AFA karar tutanaklarını ve hesaplarını kontrol eder ve Kurultay´a yazılı rapor verir. Denetleme Kurulu  en az  yılda bir kez Muhasebeyi denetler ve raporlarını G.Y.K. ve derneklere iletir.

Bölüm listesine git...

16 - Disiplin Kurulu

1. Disiplin Kurulu,  Genel Yönetim Kurulu ve Denetim kurulu üyelerinin toplamından oluşur (İnanç kurulu başkanı dahil). Disiplin Kurulu  disiplini gerektiren somut bir durumda, GYK kararıyla çağrılır. Denetleme Kurulu ve GYK üyelerinin ortak toplanmasıyla oluşur ve kararlarını oy çokluğuyla alır.

2.Disiplin Kurulu, AFA yöneticileri, Delegeleri, üye dernekleri veya yöneticilerinden AFA   tüzüğüne ters düşenler hakkında GYK tarafından  yapılan yazılı başvuruları karara bağlar.    

3.Disiplin kurulu toplantısının gerekliliğine GYK karar verir ve ilgili üyeleri belirlenen yer ve zamanda toplantıya çağırır.

4.Disiplin Kurulu, üyelerin AFA tüzüğüne ters düşen durumlarda Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı başvuruları karara bağlar. Bunlar: uyarma, geçici olarak üyelikten çıkarma ve kesin olarak üyelikten çıkarma olabilir. 

5.Disiplin Kurulu´nun aldığı kararlar söz konusu kişiye, Genel Yönetim Kuruluna ve bütün    üye derneklere bildirilir. Disiplin Kurulu´nun aldığı kararlara yalnızca yazılı olarak Genel Kurul´da itiraz edilebilir. Genel Kurul´un aldığı karar bağlayıcıdır.

Bölüm listesine git...

17 -  İnanç Kurulu

1. İnanç  Kurulu  her AKM'yi temsilen bir üyeden ve bir AFA Genel Yönetim Kurulu üyesinden oluşur.  İnanç  Kurulu üye AKM'leri temsil eden Dedelerden ve Analardan seçilir.  Dede veya Ana olmayan AKM'leri,  YK' larının belirleyeceği bir kişi temsil eder. Bu oluşumda tüm Alevi inanç merkezlerini  (Ocakları) dikkate alır. Her üye AKM,  İnanç Kurulunda en fazla bir Dede veya Ana ile temsil edilir.

2. İnanç Kurulu´nun işleyişini ve çalışmasını kurulun iç tüzüğü düzenler. Bu içtüzük AFA tüzüğüne ters düşemez. 

3. İnanç Kurulu´nun görevi üye derneklere inanç bazında hizmet vermek ve dedelerin,anaların ve zakirlerin eğitimi ile ilgilenmektir.

4. İnanç Kurulu inançla ilgili konularda görüş bildirir. İnançsal konu ve uygulamalarda çıkan sorunlar ilk Genel Kurul´a sunulur ve Genel Kurul´un aldığı karar bağlayıcıdır.

Bölüm listesine git...

18 - Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliği, Kurultay´da oyların 2/3 çoğunluğu ile olur. Tüzük değişikliği, Genel Yönetim Kurulu´nun kararı veya üye derneklerin delegelerinin 1/3 ünün Genel Yönetim Kurulu´na yazılı başvurusu üzerine gündeme alınır. Bu durumda Tüzüğün öngördüğü koşullara uyulması zorunlud

Bölüm listesine git...

19 - AFA´nın gelirleri

AAF'a üye AKM'lerin  ödediği yıllık ödenti,  resmi kurumların fonlarından  ve gelen bağışlar dışında, yayın organlarından, ürettiği kaset, takvim, rozet v.b. gibi amaçlarına uygun düşen malzemelerden gelen bağışlar ve düzenlediği konser, tiyatro gibi gecelerden, standlardan gelir elde edebilir. Bu gelir yalnız AFA  tuzük ve amaçları doğrultusunda kullanılır.

Bölüm listesine git...

20 -AFA´nın feshi

Fesih, Genel Yönetim Kurulu´nun kararı veya üye derneklerin delegelerinin 1/3´nün Genel Yönetim Kurulu´na yazılı başvurusu üzerine gündeme alınır. Başvuruda ayrıntılı sebep gösterilmesi zorunludur. Tüzüğün öngördüğü koşullara uyulması zorunludur. AFA'nın feshi için Kurultayda toplam delege oylarının 2/3 çoğunluğu gereklidir.

 1. AFA'nın feshi durumunda   maddi varlığı doğrudan aynı amaçlı bir kuruma devredilir.
 2. Fesih çalışmalarını GK tarafından seçilen bir komite yürütür. 
Bölüm listesine git...

21 - Geçici Madde

Yalnızca kuruluş kongresi için üye AKM'ler her üyesi için AFA Kurultayına 20 dolar        ödeyecektir. Kurultay bundan sonraki üye ödentilerini kesinleştirecektir.

Bu tüzük  22 Kasım 2008 tarihinde  Melbourne'de  yapılan kuruluş kurultayında karara bağlanmıştır.

DİVAN  KURULU


En büyük keramet çalışmaktır

Pir Haci Bektasi Veli

Bu sitenin tasarımı, web sunucusu hizmeti ve bakımı Nous Information Technology tarafından yapılmaktadır.
Copyright © 2008 - 2010 Tüm Hakları Saklıdır.